דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A

שאלות ותשובות נפוצות

הסבר כללי

מהו חוק חופש המידע?

חוק חופש המידע קובע כי לכל אזרח ותושב יש את הזכות לפנות לכל רשות ציבורית שהחוק חל עליה (כגון משרד ממשלתי או רשות מקומית) ולבקש מידע שנמצא אצלה, מבלי להסביר מדוע מבוקש המידע.

הכלל בחוק הוא שהרשות צריכה למסור את המידע, אבל החוק גם קובע חריגים לכלל כמו בטחון המדינה ופגיעה בפרטיות. אם החריגים מתקיימים, הרשות לא חייבת למסור את המידע.

בכל מקרה של סירוב למסור את המידע, הרשות צריכה להסביר בכתב את הסיבה לסירוב.

 

מה קובעות התקנות של החוק?

לחוק ישנם שלוש תקנות :

תקנות כלליות – אשר עיקרן עוסק בתוכן של דו"ח חופש המידע שצריך להתפרסם אחת לשנה, ובדרך הפרסום שלו.

תקנות האגרות – אשר עוסקות בסוגי האגרות מכח החוק, גובה הסכום ואופן חישובן.

תקנות איכות הסביבה – תקנות המחייבות רשויות שיש להן מידע אודות חומרים שהתפזרו בדרך זו או אחרת בסביבה, לפרסם את הנתונים על המידע הסביבתי באופן קבוע

הגשת בקשה

מהו סוג המידע שניתן לקבל?

כל מידע שנמצא בידיים של הרשות ויש לו עותק "פיזי" – כתוב, מודפס, מצולם וכדומה.

ההחלטה אם למסור את המידע תעשה לפי הכללים שקבועים בחוק.

אגרות ופטורים

מה הפטור של אגרת הבקשה כולל?

הפטור פוטר את המבקש מאגרת הבקשה ומ- 4 שעות עבודה נוספות. כלומר, זכאי לפטור יתחיל לשלם עבור שעות העבודה החל מהשעה השמינית.

            פטור מאגרה אינו כולל פטור מתשלום עבור הפקת המידע 

 

מתי ניתן לקבל פטור מתשלום אגרת בקשה?

המקרים בהם קיים פטור מתשלום אגרה הם:

1. אם המידע שהאדם ביקש נוגע לעצמו.

2. אם נתבקש מידע אודות נהלים פנימיים שהרשות היתה צריכה לפרסם לפי סעיף 6 לחוק.

3. כאשר מבקש המידע הוא עמותה או ארגון לתועלת הציבור הפועלים לקידום מטרה ציבורית ויש להם אישור ניהול תקין.

4. כאשר המידע מתבקש לצורך מחקר אקדמי.

5. כאשר מבקש המידע מקבל קצבה.

למסמך ההסבר המלא אודות הפטורים.

האם הרשות יכולה לדרוש תשלומים נוספים חוץ מהאגרה הראשונה?

במקרה בו המבקש או המידע המתבקש אינם פטורים מאגרה כפי שקובעות התקנות, רשאית הרשות לדרוש תשלום נוסף במקרה בו הטיפול בבקשה דורש מעל לשלוש שעות עבודה.

הסכומים קבועים בתקנות האגרות של חוק חופש המידע.

אם התשלום עולה על סכום ההתחייבות שמסרת בשעה שהגשת את הבקשה, הרשות תודיע לך שהטיפול בבקשה יעלה מעבר לסכום שהתחייבת לו, ותעריך את העלות החדשה שעלייך לשלם. 

 

מהו האישור שיש לצרף לבקשה לשם קבלת פטור מאגרה בעניין מחקר אקדמי?

לשם הוכחת הפטור הקבוע בתקנה 6(ב) לתקנות חופש המידע (אגרות) בעניין מידע הנדרש לצורך מחקר אקדמי, יש להמציא לרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע, אישור חתום בידי גורם אקדמי מטעם מוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, שהמידע נצרך לצורך מחקר אקדמי. במקרה של חוסר וודאות, ניתן לדרוש מן הפונה אישור בדבר זיקתו למוסד, כגון אישור לימודים. למען הסר ספק, הממונה לא יכריע בשאלה מה נחשב "מחקר אקדמי" ויסתפק באישור הנ"ל.

טיפול הרשות בבקשה

אם הרשות אינה נותנת לי מענה בזמן, או שהתשובה שלה אינה מנומקת מה אני יכול לעשות?

אם הרשות לא השיבה לך בזמן הקצוב בחוק, או שתשובתה אינה מנומקת, ניתן להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים.

אם הרשות היא משרד ממשלתי או יחידת סמך, אתה מוזמן לפנות ליחידה הממשלתית לחופש המידע בהתאם למוסבר באתר היחידה

                אם מדובר ברשות אחרת, ניתן לפנות לנציב תלונות הציבור במבקר המדינה.

תוך כמה זמן הרשות צריכה להשיב לבקשתי?

על הרשות להודיע לך על החלטתה תוך 30 יום לכל היותר. הממונה רשאי להאריך את המועד למתן מענה בעוד 30 יום ובלבד שהודיע לך על כך בכתב, ונימק את הצורך בהארכה. לראש הרשות יש את האפשרות להאריך את המועד למתן מענה עד ל-60 יום נוספים (120 יום בסך הכל), ככל שהטיפול בבקשה מורכב או בעל היקף גדול. ככל שראש הרשות החליט להאריך את המועד, על הרשות להודיע לך על כך, ולנמק את סיבת הארכת המועד.