דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
21.07.2014

מהו האישור שיש לצרף לבקשה לשם קבלת פטור מאגרה בעניין מחקר אקדמי?

לשם הוכחת הפטור הקבוע בתקנה 6(ב) לתקנות חופש המידע (אגרות) בעניין מידע הנדרש לצורך מחקר אקדמי, יש להמציא לרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע, אישור חתום בידי גורם אקדמי מטעם מוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, שהמידע נצרך לצורך מחקר אקדמי. במקרה של חוסר וודאות, ניתן לדרוש מן הפונה אישור בדבר זיקתו למוסד, כגון אישור לימודים. למען הסר ספק, הממונה לא יכריע בשאלה מה נחשב "מחקר אקדמי" ויסתפק באישור הנ"ל.