דלג לתוכן העמוד

Text Resize

-A A +A
02.09.2020

אגרות בדיקות משנה (ווטרינריות)

אגרות בדיקות משנה (ווטרינריות)
בפנייה התבקש מידע בדבר אגרות הנגבות עבור בדיקת משנה (וטרינרית) בענף הבשר, העוף והדגים.
1. סוגי אגרות הנגבות עבור בדיקת משנה )ווטרינרית( בענף הבשר, העוף, הדגים, לפני כניסת חוק ההגנה על בריאות
הציבור )מזון(, תשע"ו- 2015 )להלן – חוק המזון( לתוקף, לפי יחידת משקל אחת.
2. סוגי אגרות הנגבות עבור בדיקת משנה )ווטרינרית( בענף הבשר, העוף, הדגים, אחרי כניסת חוק המזון לתוקף,
לפי יחידת משקל אחת.
3.סוגי אגרות הנגבות עבור בדיקת משנה )ווטרינרית( בענף הבשר, העוף, הדגים, אחרי סיום תקופת הביניים, לפי
יחידת משקל אחת.
4.סוגי אגרות הנגבות עבור בדיקות אחרות חוץ מבדיקת משנה בענף הדגים, בתקופות המפורטות בסעיף א', ב' ו-ג'
לעיל, כל תקופה בנפרד, ומה הסכום הנגבה עבור בדיקות אלה וממי.
5. פרוט סכום האגרה )תעריף( עבור בדיקת משנה לק"ג אחד, לגבי כל מוצר ומוצר בענף הבשר המפורטים
בסעיף א' לעיל, מדי שנה בתקופות הנ"ל, ככל שהיה שינוי בהן, והמקור החוקי לגבייה זו.
6.מה המקור החוקי לגביית אגרות עבור בדיקת משנה בענף הדגים, נכון לתקופות המפורטות בסעיפים א', ב' ו-ג'.
7. מי הגוף שמבצע את בדיקת המשנה לגבי מוצרי בשר ודגים מיובאים, ומי הגוף שמבצע בדיקה זו לגבי מוצרים מקומיים, בתקופות המפורטות בסעיפים א', ב' ו-ג'.
8. מה הם סכום האגרות ששולמו לפני כניסת החוק לתוקף, בתקופת הביניים והאגרות שישולמו לאחר סיום תקופת הביניים
9.רשימת העסקים הפטורים מתשלום אגרת בדיקת משנה בשנים 2019-2016
10. רשימת עשרת המפעלים ו/או הסוחרים הכי גדולים ליצור ושווק דגים אשר מחויבים באגרת בדיקת משנה
11.מי נושא בתשלום האגרה עבור בדיקת משנה, ועד כמה רשאי היבואן ו/או המייצר ו/או המשווק לגבות אגרה זו ממי שמוכר לו בשר ו/או דגים.
קבצים להורדה: 
הצג לפני שליחהAttachmentSize
מענה הבקשה770.34 KB

הנצפים ביותר במאגר