דלג לתוכן העמוד

אגרות ופטורים

האם הרשות יכולה לדרוש תשלומים נוספים חוץ מהאגרה הראשונה?

במקרה בו המבקש או המידע המתבקש אינם פטורים מאגרה כפי שקובעות התקנות, רשאית הרשות לדרוש תשלום נוסף במקרה בו הטיפול בבקשה דורש מעל לשלוש שעות עבודה.

הסכומים קבועים בתקנות האגרות של חוק חופש המידע.

מהו האישור שיש לצרף לבקשה לשם קבלת פטור מאגרה בעניין מחקר אקדמי?

לשם הוכחת הפטור הקבוע בתקנה 6(ב) לתקנות חופש המידע (אגרות) בעניין מידע הנדרש לצורך מחקר אקדמי, יש להמציא לרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע, אישור חתום בידי גורם אקדמי מטעם מוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, שהמידע נצרך לצורך מחקר אקדמי. במקרה של חוסר וודאות, ניתן לדרוש מן הפונה אישור בדבר זיקתו למוסד, כגון אישור לימודים. למען הסר ספק, הממונה לא יכריע בשאלה מה נחשב "מחקר אקדמי" ויסתפק באישור הנ"ל.

מתי ניתן לקבל פטור מתשלום אגרת בקשה?

המקרים בהם קיים פטור מתשלום אגרה הם:

1. אם המידע שהאדם ביקש נוגע לעצמו.

2. אם נתבקש מידע אודות נהלים פנימיים שהרשות היתה צריכה לפרסם לפי סעיף 6 לחוק.

3. כאשר מבקש המידע הוא עמותה או ארגון לתועלת הציבור הפועלים לקידום מטרה ציבורית ויש להם אישור ניהול תקין.

4. כאשר המידע מתבקש לצורך מחקר אקדמי.

5. כאשר מבקש המידע מקבל קצבה.